» CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3. Cena zboží a platební podmínky

 

3.1. Cenu zboží a případné náklady náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č.ú. 2400479398/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen účet prodávajícího)

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek uhradit kupujícímu kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad  - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu elektronicky nebo na požádání v tištěné podobě.

3.8. Změna cen je vyhrazena.