ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení &1826 odst.1. písm. e) občanského zákoníku

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů  z kupní smlouvy je příslušná inspekce, se sídlem Štěpánská  567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetový adresa: http://www.co. cz

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu & 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

.