ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 250,00 Kč (10,50 EUR)
Naše cena 1 199,00 Kč (50,36 EUR)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

4.2. Nejedná-li o případ uvedený v č. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní ceny odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.  1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti(14) dnů ode dne převzetí zboží.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti(14) dnů od převzetí zboží na adresu elektronické pošty prodávajícího detskezbozinet@seznam.cz

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Důležité: Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká už v okamžiku, kdy zákazník zašle svou "objednávku". Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit Vám náklady, které vznikly prodávajícímu (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně.

4.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté pěněžní prostředky zaplacené za zboží  jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující hradi náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

4.6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající  je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.