ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 499,00 Kč (20,96 EUR)
Naše cena 369,00 Kč (15,50 EUR)
Naše cena 520,00 Kč (21,84 EUR)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 899,00 Kč (37,76 EUR)

» VYŘÍZENÍ REKLAMACE
6. Reklamace

 

6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učíni-li tak písemně nebo elekronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání /doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.4. Prodávající je povinen bezodkladně nejpozději však do tří pracovních dnů od jejího převzetí, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě sdělí kupujícímu. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu nejpozději do třiceti dnů ode jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedomluví na delší lhůtě. Pokud to prodávající v této lhůtě nestihne, jde o podstatné  porušení smlouvy a kupující může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat peníze za zakoupené zboží zpět.

6.5. Odmítne.li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.6. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícho informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takévého druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou(dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

8.5.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na

e-mailové adrese detskezbozinet@seznam.cz

8.6. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,  bezplatné dstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstiupit od smlouvy.

8.9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.